Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Tư pháp triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua (24/05/2016 02:00 PM)

Ngày 19/5/2016, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã tổ chức “Ngày pháp luật” tháng 5 năm 2016 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở đã quán triệt nội dung Kết luận 120-KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đề án số 07 ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ ỷ lại trong cán bộ đảng viên” và các văn bản pháp luật khác.

Đặc biệt, tại hội nghị Sở đã phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch 563/KH-STP ngày 17/5/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016” của Bộ Tư pháp nhằm tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan tư pháp địa phương; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/10/2016. Đối tượng thi đua là tập thể Sở Tư pháp và các tập thể nhỏ thuộc Sở Tư pháp, phòng Tư pháp; Cá nhân là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên.

Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu xây dựng, thẩm định nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo quy định mới; Chủ động hướng dẫn cấp huyện, cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật trừ trường hợp pháp luật quy định...; Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật năm 2016; thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; Hưởng ứng tích cực, tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 4...; Tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, đến hết năm 2016, Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh, triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch...; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: Triển khai toàn diện, có chất lượng các nhiệm vụ được giao; Về Kiểm soát thủ tục hành chính: Tổ chức thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tại địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính...; Chủ động tham mưu kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác bổ trợ tư pháp; bảo đảm hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; Tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội công chứng viên; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý ; đạt chỉ tiêu vụ việc theo Công văn số 383/BTP-TGPL ngày 05/02/2016 của Bộ Tư pháp về chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2016; Công tác tổ chức, xây dựng Ngành: Củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành… và các nhiệm vụ trọng tâm khác trên các lĩnh vực tư pháp.

 Phong trào thi đua chuyên đề này được triển khai đồng bộ, gắn kết với các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ngành, các cơ quan tư pháp địa phương, đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra. Trên cơ sở các phong trào thi đua nhằm phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành Tư pháp./.

                                                                                           Văn phòng Sở

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu