Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tăng cường phối hợp giữa ngành Tư pháp và Tòa án trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2023 (17/06/2019 11:30 AM)

Ngày 29/5/2019, Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký kết Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023

Kế hoạch phối hợp được ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành, phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có, nâng cao trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2023 trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Xác định nội dung pháp luật phổ biến gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành, các văn bản pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp; lựa chọn các hình thức phổ biến phù hợp với đối tượng, chú trọng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Các Đề án PBGDPL đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hàng năm; Phát huy đầy đủ vai trò của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh và Hội đồng cấp huyện; phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật đang công tác tại ngành Tòa án và huy động đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và điều kiện của mỗi ngành..

Thứ hai, trong công tác hòa giải cơ sở:  Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; nghiên cứu, xây dựng các tài liệu nghiệp vụ về hòa giải tranh chấp dân sự và các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải, các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi người bị hại tự nguyện hòa giải và các biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kiến thức pháp luật về hòa giải và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thuộc lĩnh vực quản lý của mỗi ngành...

Thứ ba, về trách nhiệm của mỗi ngành và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp: Định kỳ hàng năm, căn cứ nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, hai Bên cùng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp và thống nhất hoạt động năm tiếp theo. Hai bên chủ động dự toán và bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch phối hợp này theo các quy định pháp luật hiện hành và các nguồn xã hội hóa (nếu có); Hai bên chủ động chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp và Toà án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp này phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương; Hàng  năm, hai bên phối hợp tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp; kết thúc giai đoạn tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phối hợp để đề ra phương hướng, giải pháp phối hợp trong giai đoạn tiếp theo; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch; hàng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch phối hợp lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của hai bên trên địa bàn tỉnh.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp và Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh được giao là đơn vị đầu mối làm nhiệm vụ thường trực tham mưu triển khai thực hiện Chương trình, có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả và kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo hai ngành trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp./.

Thuỳ Dương - STPNA

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu