Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (13/07/2018 08:17 AM)

Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày 8/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực về xây dựng, thi hành Hiến pháp, pháp luật; giải quyết thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở; Bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”  là tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và là nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và nhu cầu của Nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 11/7/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. Đến nay, 21/21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và thành lập được Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện đảm bảo thành phần, số lượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện đã kịp thời ban hành Quy chế hoạt động tạo điều kiện để Hội đồng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các đơn vị cấp huyện triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai và hướng dẫn cụ thể để cơ sở tổ chức thực hiện.

Đồng thời, để triển khai thực hiện nhiệm vụ này một cách thống nhất, toàn diện và hiệu quả, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp - Hộ tịch của 480 xã, phường, thị trấn và công chức tư pháp của 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố, thị xã cũng chủ động tổ chức tập huấn cho thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng… của các xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ qua họp giao ban công tác tư pháp hàng tháng.

Với sự tích cực vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 176/480 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 36,7%). Trong đó: 16 đơn vị cấp xã loại I, 102 đơn vị cấp xã loại II và 58 đơn vị cấp xã loại III.

Cùng với việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngành Tư pháp tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia đánh giá, thẩm định tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017. Sở Tư pháp đã cử thành viên tham gia Đoàn thẩm định và Tổ giúp việc cho Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh để thẩm định tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 của các huyện Nghĩa Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên…. Với sự chỉ đạo của Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp đã tham gia tích cực, phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt nông thôn mới theo đúng quy định.

Tuy vậy, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, do đó việc triển khai vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định:

Một, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nên chưa thực sự chú trọng, quan tâm chỉ đạo quyết liệt để triển khai nhiệm vụ này, đặc biệt các đơn vị đã hoàn thành việc đánh giá nông thôn mới hoặc không thực hiện đánh giá nông thôn mới còn bị động trong tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hai, việc tổ chức triển khai tại một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật, chưa phản ánh đúng tình hình thực tiễn địa phương, chưa chú trọng đến xây dựng các các tiêu chí tiếp cận pháp luật mà chỉ chú trọng việc đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật.

Ba, công tác phối hợp giữa một số ban, ngành tại các địa phương cấp huyện chưa tốt, các ngành chưa chủ động phối hợp với ngành tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Việc quán triệt các văn bản liên quan đến xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật chưa sâu rộng, cụ thể; Việc tham mưu của một số công chức cấp xã trong việc xây dựng các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại địa phương còn hạn chế.

Bốn, việc kết thúc đánh giá chưa đảm bảo đúng thời gian, quy trình theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chất lượng của việc thẩm định tại cấp huyện nhìn chung còn hạn chế.

Các tồn tại, hạn chế nói trên chủ yếu là do vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, hướng dẫn về xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa nhiều, chưa cụ thể; một số tiêu chí khó chấm điểm; chưa hướng dẫn cụ thể việc xây dựng từng tiêu chí; công chức tham mưu chưa nắm rõ các nội dung pháp luật quy định) và nguồn nhân lực, kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế đặc biệt tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Để xây dựng thành công xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, chủ động cập nhật, nghiên cứu, sử dụng tài liệu hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp biên soạn. Trên cơ sở đó, phân công cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng nội dung, quy trình và theo dõi, chấm điểm các tiêu chí.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, góp phần bảo đảm thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

 Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao hơn; Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở; Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Thứ tư, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau khi có Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để tạo cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Thứ năm, chú trọng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra để việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt mục đích đề ra nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm túc, còn hình thức hoặc vi phạm pháp luật; Quan tâm tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được giao theo dõi, tham mưu nhiệm vụ này; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thứ sáu, căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo việc lựa chọn, ưu tiên nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn.

Mặc dù nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mới được triển khai và còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhưng với sự tham mưu tích cực, chủ động của ngành tư pháp và sự phối hợp hiệu quả của các ngành, địa phương, công tác này sẽ được thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn phát triển toàn diện, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu