Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hồ sơ tham gia đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài năm 2017 (10/04/2018 09:24 AM)

HỒ SƠ THAM GIA ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CHUYÊN SÂU TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

(tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017)

Không thay đổi mẫu hồ sơ này dưới bất kỳ hình thức nào.
Không xóa bỏ một câu hỏi nếu câu hỏi đó không áp dụng với quý vị. Hãy để trống phần trả lời.
Không sử dụng quá một trang cho mỗi giao dịch tiêu biểu.
Không đưa biểu trưng vào mẫu hồ sơ.
Không thêm trang (ví dụ trang mặt hoặc trang bìa).

Các số liệu cung cấp trong hồ sơ là các số liệu được tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
Vui lòng tải đơn trực tuyến lên trang: moj.gov.vn, vào trang thông tin của Cục Bổ trợ tư pháp.

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức hành nghề luật sư:………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hành nghề (liệt kê tối đa 5 lĩnh vực, bao gồm: sở hữu trí tuệ, tài chính ngân hàng, dự án – cơ sở hạ tầng, mua bán – sáp nhập doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài):

…………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………….

5. Email của tổ chức hành nghề luật sư:………………………………………..

6. Trang web (nếu có):…………………………………………………………...

7. Điện thoại:……………………………………………………………………..

8. Fax:…………………………………………………………………………….

9. Người liên hệ để thu xếp phỏng vấn trong trường hợp cần thiết:

10. Giới thiệu tóm tắt về điểm nổi bật của tổ chức hành nghề luật sư (khoảng 300-500 từ):

 

 

B. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Về vụ việc trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài:

1.1. Tổng số vụ việc trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài trong 12 tháng của năm 2017 là:………………; trong đó chia ra:

- Số lượng vụ việc tư vấn có yếu tố nước ngoài:….………………………………

- Số lượng vụ việc tranh tụng có yếu tố nước ngoài:……………………………..

1.2. Các vụ việc tiêu biểu trong 12 tháng:

- Bảo mật? (Có/Không) (Nếu chỉ một phần, vui lòng nêu thông tin cụ thể);

- Tên khách hàng:………………………………………………………………..;

- Tóm tắt vụ việc:………………………………………………………………...;

- Giá trị vụ việc: …………………………………………………………………;

- Các tổ chức hành nghề luật sư khác cùng tham gia giải quyết vụ việc (nếu có) và vai trò của họ:…………………………………………………………………;

- Ngày hoàn thành hoặc tình trạng hiện tại: ……………………………………..;

- Thông tin khác về vụ việc này (ví dụ như liên kết đến các bài báo, tạp chí…).

* Lưu ý: Vui lòng trình bày không quá một trang cho mỗi giao dịch.

2. Khách hàng

- Danh sách khách hàng bảo mật:

- Danh sách khách hàng không bảo mật:

- Danh sách khách hàng quốc tế thuộc danh mục là Fortune 500:

- Danh sách khách hàng trong nước là công ty thuộc danh mục 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất Việt Nam:

- Danh sách khách hàng là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán:

3. Tổng doanh thu của các vụ việc trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài:……………………………………

4. Tổng số thuế đã nộp trong năm 2017:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:……………………………………………………

- Thuế thu nhập cá nhân:………………………………………………………….

- Thuế VAT:

C. THÔNG TIN VỀ UY TÍN, THƯƠNG HIỆU

1. Đánh giá của khách hàng, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư về chất lượng vụ việc, chất lượng phục vụ, uy tín của tổ chức hành nghề luật sư (phần này sẽ do Hội đồng đánh giá, phân loại và các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thực hiện).

2. Danh hiệu, giải thưởng trong nước và nước ngoài đã đạt được trong năm 2016 và 2017 đối với tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân luật sư làm việc tại tổ chức (gửi kèm theo tài liệu chứng minh):…………………………………...................

……………………………………………………………………………………

3. Là thành viên của các tổ chức, hiệp hội trong nước hoặc nước ngoài liên quan đến lĩnh vực thương mại (Trung tâm trọng tài quốc tế, Trung tâm hòa giải quốc tế, Hiệp hội trái phiếu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu…):……….

…………………………………………………………………………………….

D. THÔNG TIN VỀ QUY MÔ TỔ CHỨC, NHÂN SỰ, TRỤ SỞ

1. Tổng số luật sư của tổ chức hành nghề luật sư:………………………………...

2. Số lượng luật sư sử dụng thông thạo ngoại ngữ:

Stt

Họ tên

Trình độ ngoại ngữ (nêu rõ là ngoại ngữ nào; cung cấp bản sao Chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ như IELTS, TOFEL…; bản sao Chứng chỉ, văn bằng của các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài mà luật sư đã từng tham gia)

Nhận xét (nếu có)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

….

 

 

 

3. Số luật sư nước ngoài được thuê làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư:

Stt

Họ tên

Quốc gia mà luật sư có chuyên môn

Nhận xét (nếu có)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

….

 

 

 

4. Số luật sư thành viên làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư:

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực hành nghề chuyên sâu

Vụ việc tiêu biểu mà luật sư tham gia

Thời gian hành nghề

Email (bảo mật)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

5. Số luật sư có từ 02 năm kinh nghiệm trở xuống:………………………………

6. Số luật sư có kinh nghiệm từ trên 02 năm đến 05 năm: ……………………....

7. Số luật sư có kinh nghiệm từ trên 05 năm đến 10 năm:………………………..

6. Nơi đặt trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư:

- Địa chỉ:………………………………………………………………………….

- Đặc điểm trụ sở: (Tòa nhà văn phòng hạng A, B hay C hay không phải tòa nhà văn phòng):………………………………………………………………………..

- Diện tích thuê trụ sở:…………………………………………………………….

Đ. THÔNG TIN VỀ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

1. Việc chấp hành chế độ báo cáo (gửi đầy đủ hay không đầy đủ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền):……..

……………………………………………………………………………………

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, pháp luật về thuế, kế toán, thống kê và quy định của pháp luật có liên quan (tốt hay chưa tốt, đã từng bị xử lý vi phạm hay chưa):………………………………..

E. THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ XÃ HỘI

1. Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (liệt kê tên văn bản đã từng tham gia góp ý):…………………………………………..

2. Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật (xin vui lòng cung cấp thông tin chi tiết):……………....……………………………………………………………

3. Tham gia tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí (xin vui lòng cung cấp thông tin chi tiết):……………....…………………………………………………

4. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cử nhân luật, luật sư trẻ chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế (xin vui lòng cung cấp thông tin chi tiết):……………....……………………………………………………………

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu