Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài (10/04/2018 09:38 AM)

BỘ TƯ PHÁP

 

Số: 110/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư

chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài.

Điều 2. Mục tiêu ban hành Hệ tiêu chí

1. Chuẩn hóa các tiêu chí để làm cơ sở cho việc rà soát, đánh giá, phân loại và công bố danh sách các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể khác có liên quan.

2. Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài, Bộ Tư pháp sẽ tham mưu hoặc quyết định theo thẩm quyền về kế hoạch, định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực này, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài theo tinh thần của Đề án 123.

3. Việc ban hành Hệ tiêu chí hướng đến xác định các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài để các Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế có thể tham khảo, thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức hành nghề luật sư này trong việc tiếp nhận và tổ chức thực tập cho học viên của Trung tâm.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Hệ tiêu chí được áp dụng để đánh giá, phân loại đối với các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (các văn phòng luật sư, công ty luật), từ đó, lập và công bố Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài.

Điều 4. Thời gian đánh giá, phân loại và công bố danh sách

Việc đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài được bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh sách tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài vào tháng 12 hàng năm. Danh sách này được rà soát, cập nhật và công bố hàng năm để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Điều 5. Nội dung tiêu chí đánh giá, phân loại

1. Nhóm tiêu chí về kết quả hoạt động trong lĩnh vực chuyên sâu về thương mại có yếu tố nước ngoài.

2. Nhóm tiêu chí về uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài.

3. Nhóm tiêu chí về quy mô tổ chức, nhân sự, trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư phục vụ cho hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài.

4. Nhóm tiêu chí về việc tuân thủ pháp luật.

5. Nhóm tiêu chí về việc thực hiện nghĩa vụ xã hội.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Cách thức đánh giá, phân loại

1.1. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đánh giá, phân loại theo các phương thức sau đây:

- Việc các tổ chức hành nghề luật sư tham gia đánh giá, phân loại để lập và công bố Danh sách tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các tổ chức hành nghề luật sư có nhu cầu tham gia thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ.

- Sở Tư pháp lựa chọn và gửi hồ sơ của các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương.

1.2. Thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại. Hội đồng có nhiệm vụ:

- Thẩm tra hồ sơ và tiến hành kiểm tra thông tin trên thực tế.

- Tổ chức đánh giá, chấm điểm theo bảng điểm chi tiết cho các tiêu chí và xếp loại theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công bố kết quả đánh giá, phân loại.

1.3. Công bố Danh sách tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang Web của Liên đoàn luật sư Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tiến hành thực hiện việc đánh giá, phân loại; trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh sách tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài.

2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện đánh giá, phân loại.

2.3. Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong việc rà soát, đánh giá, phân loại và công bố Danh sách tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTg Thường trực Chính phủ

Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để biết);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng Thông tin Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.


Phụ lục kèm theo 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

                    Đã ký                                         

 

 

 

 

Lê Thành Long

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu