Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo đào tạo nghiệp vụ và triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (05/04/2017 04:32 PM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ TƯ PHÁP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________

Số: 448 /STP-HCTP
V/v thông báo đào tạo nghiệp vụ và triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

                       Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2017

                                                                 Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

           Thực hiện Kế hoạch Tổ chức đào tạo, triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch tại tỉnh Nghệ An của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp triển khai lồng ghép bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, đồng thời đào tạo và triển khai chính thức Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung (bao gồm Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến và Hệ thống quản lý hộ tịch) cho các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh, thông tin cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức đào tạo:

- Hình thức tổ chức: Đào tạo tập trung

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 18/5/2017 (kể cả thứ 7, chủ nhật).

- Đối tượng đào tạo: Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp cấp huyện (01 người) và toàn bộ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Tổ chức đào tạo: 20 lớp; Trung bình mỗi lớp 40 người;

- Thời lượng đào tạo: Mỗi lớp đào tạo trong 01 ngày (từ 8h00 đến 17h00), mỗi ngày tổ chức 03 lớp.

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn  Avatar, số 28, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp tổng hợp Danh sách công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng (Phụ lục 2) gửi về phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp trước ngày 15/4/2017.

Lưu ý: Mã đơn vị tại Phụ lục: Mẫu Tổng hợp danh sách công chức làm công tác hộ tịch tại các huyện, thành phố, thị xã tham gia sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch được đăng tải trên cổng thông tin của Sở Tư pháp. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã cập nhật để triển khai thực hiện.

Công văn này thay cho Giấy mời triệu tập. Căn cứ thời gian đào tạo (phụ lục 1), UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo cho UBND các xã, phường, thị trấn cử người tham gia./.

           

 Nơi nhận:   

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở

- L­ưu: VT; HCTP.


* Tải Công văn

* Tải Danh sách

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Nguyễn Công Hoan


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu