Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết quả công tác Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An- Một số nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả năm 2018 (09/01/2018 11:25 AM)

Nhiều giải pháp đồng bộ:

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, để triển khai  thực hiện  hang  năm UBND tỉnh Nghệ An  đều  ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong đó lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm để theo dõi.  Năm 2017 UBND tỉnh lựa chọn  theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và áp dụng và áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND  các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng  Kế hoạch tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ.  

 Qua triển khai thực hiện, công tác theo dõi THPL trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, nổi bật là công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên trong công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm; HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 12 Nghị quyết và 60 Quyết định quy phạm pháp luật. Một số văn bản địa phương ban hành để cụ thể hóa các nội dung của Luật, Nghị định và Thông tư theo thẩm quyền.

Thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, cuộc họp giao ban, phát hành tờ rơi, tờ gấp..., phối hợp đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới có hiệu lực thi hành;Các hình thức tuyên truyền được thực hiện da dạng, phong phú như: thông qua hội nghị tập huấn, toạ đàm, trao đổi, tổ chức cuộc thi, Tập san chuyên đề, sách, tờ rơi tờ gấp, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên báo...Trong đó hình thức tập huấn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật được các địa phương quan tâm, thực hiện, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật một cách độc lập, một số địa phương lồng ghép với các nội dung khác, một số địa phương chưa triển khai tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu công tác này.Thông qua các hoạt động nêu trên, đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các ngành, địa phương đã từng bước được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đáp ứng tốt hơn yêu cầu. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành các hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các đơn vị;

Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình THPL của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền được thực hiện nghiêm: thực hiện 989 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 6.489 cá nhân, tổ chức Qua thanh tra đã ban hành 2.733 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.344 cá nhân và 389 tổ chức với số tiền xử phạt vi phạm là 14.352,66 triệu đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm (tịch thu thành tiền) là 4.589,37 triệu đồng; đã thu 17.993,13 tỷ đồng, đạt 95%. Tập trung chủ yếu tại các lĩnh vực: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Tài nguyên & Môi trường; Y tế; Công thương; Khoa học công nghệ; Lao động, Thương binh & Xã hội.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 5.446 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh giảm 4,3 % so với năm 2016.

Ngoài ra, công tác giải quyết, xét xử vụ án thực hiện tại Tòa án được giải quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời và tuân thủ theo quy định của pháp luật, cụ thể: Trong năm 2017 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã thụ lý 185 vụ tăng 80 vụ so với năm 2016. Trong đó cấp sơ thẩm thụ lý 168 vụ, giải quyết 88 vụ, đạt tỷ lệ 52%; cấp phúc thẩm thụ lý 17 vụ, giải quyết 15 vụ, đạt tỷ lệ 88%. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã xét xử, giải quyết 2588 vụ với 4388 bị cáo trên tổng số 2844 vụ với 4807 bị cáo đã thụ lý, đạt tỷ lệ 91%.

Từ 01/10/2016 đến ngày 31/10/2017 các chức danh có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 111.346 vụ vi phạm hành chính, tiến hành xử phạt đối với 105.567 vụ, đạt tỉ lệ 94.8%. Số đối tượng vi phạm hành chính là 113.282 đối tượng, trong đó cá nhân 108.602 đối tượng, chiếm tỉ lệ 95,9%; tổ chức 4.680 đối tượng, chiếm tỉ lệ 4,1%. Số đối tượng vi phạm là nam chiếm tỉ lệ lớn hơn nhiều lần so với số đối tượng vi phạm là nữ (nam 74,8%, nữ 25,2%). Trong tổng số 108.602 cá nhân vi phạm, người thành niêm chiếm tỉ lệ cao 92,1%, người chưa thành niên chỉ chiếm 7,9%.

 Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 109.833 28.278 (tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2016). Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 6.557.977.800 đồng. Số tang vật, phương tiện bị tịch thu chủ yếu là hàng hoá nhập lậu, lâm sản không có nguồn gốc, xuất xứ, phương tiện vi phạm khai thác khoáng sản...

Nhìn chung, tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, ý thức tuân thủ pháp luật đã được nâng lên. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Vẫn còn những hạn chế và khó khăn vướng mắc:

Theo dõi tình hình THPL là lĩnh vực mới, hiện nay tuy đã có Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Thông tư 14/2014/TT-BTP hướng dẫn thực hiện nhưng phạm vi, lĩnh vực pháp luật và các văn bản pháp luật được ban hành thường xuyên, liên tục với khối lượng lớn, vì vậy hoạt động theo dõi THPL rất rộng, vừa đòi hỏi tính chuyên sâu, vừa bảo đảm tính xuyên suốt nhưng thực tế chủ yếu do các ngành tiến hành độc lập theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa được xây dựng để triển khai thực hiện nên khó khăn trong việc đánh giá tình hình, tổng hợp số liệu đầy đủ, toàn diện công tác theo dõi tình hình THPL trên địa bàn; một số quy định của pháp luật còn thiếu tính khả thi, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội ở địa phương; một số tổ chức, cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình do lợi nhuận đã cố ý vi phạm pháp luật; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn thiếu.

 Việc thu thập, tiếp nhận các thông tin phản ảnh của cá nhân, tổ chức trên các phương tiện thông tin đại chúng nhìn chung vẫn còn hạn chế.  Phạm vi, lĩnh vực theo dõi tình hình THPL rộng, chủ yếu do các ngành tiến hành độc lập theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa được xây dựng để triển khai thực hiện nên khó khăn trong việc đánh giá tình hình, tổng hợp số liệu đầy đủ, toàn diện công tác theo dõi tình hình THPL trên địa bàn.

 Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình thi hành pháp luật còn chậm; nhiều báo cáo còn sơ sài, chưa bảo đảm chất lượng. Chưa có văn bản quy định cụ thể về kinh phí, nên kinh phí bố trí cho lĩnh vực này còn hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác theo dõi tình hình THPL nên nhiều nội dung theo dõi chưa thực sự sâu sát. Đội ngũ công chức làm nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm; nghiệp vụ theo dõi tình hình THPL nhất là theo dõi các lĩnh vực trọng tâm chưa được Bộ Tư pháp bồi dưỡng thường xuyên nên còn một số vướng mắc trong triển khai thực hiện. Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được triển khai một cách đồng bộ, chủ yếu mới phản ánh được những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn, còn các lĩnh vực khác chưa phản ánh được.

 Nhiệm vụ và giải pháp năm 2018:

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới các cơ quan có liên quan cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc theo dõi THPL; có kế hoạch đào tạo, tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nắm bắt và xử lý vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đang thi hành công vụ và cán bộ công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL; đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai đồng bộ các hình thức theo dõi THPL, trong đó chú trọng việc theo dõi THPL bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương.

Thứ ba, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người thi hành công vụ và mọi tầng lớp nhân dân phải tự giác chấp hành pháp luật; các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL tại địa phương, tăng cường đầu tư các nguồn lực  cho việc tổ chức thực hiện pháp luật, nhất là bổ sung thêm biên chế theo quy định cho ngành Tư pháp để thực hiện đồng bộ nhiệm vụ này.

Thứ tư, các cơ quan chức năng liên quan cũng ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL hàng năm tại địa phương, trong đó chú trọng lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của Bộ Tư pháp; đẩy mạnh các hoạt động thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát, xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL; thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi THPL; cần tăng cường thực hiện nội dung quản lý nhà nước của UBND các cấp trong quá trình theo dõi THPL; tăng cường trách nhiệm thực thi công tác này của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng xử lý kết quả công tác theo dõi THPL; chọn một số nhiệm vụ trọng tâm chuyên đề để triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao. 

  Thứ năm, kiến nghị Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan  cần có giải pháp đột phá đổi mới về tổ chức và hoạt động của công tác theo dõi tình hình THPL; hoàn thiện thể chế pháp luật về theo dõi tình hình THPL nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác theo dõi THPL; tạo các điều kiện cơ bản và đầy đủ cho việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác theo dõi THPL ở các bộ, ngành, địa phương; khắc phục tình trạng pháp luật được ban hành nhưng thiếu tính khả thi, dẫn đến tình trạng hình thức, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật; Nghiên cứu xây dựng Luật Theo dõi tình hình THPL, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và mọi công dân trong việc THPL và theo dõi tình hình THPL. 

 Thứ  sáu:  Sớm tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp về  Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trong đó lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương lựa chọn để tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật là điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội và một lĩnh vực trọng tâm của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại một số huyện ngành.

Tin tưởng với nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh sẽ  nâng cao hiệu quả  góp phần thực hiện tốt trách nhiệm của ngành và nhiệm vụ chính trị của  địa phương.

NQA

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu