Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 (03/04/2017 10:53 AM)

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, nhằm tiếp tục tuyên truyền Luật XLVPHC và đánh giá thực trạng áp dụng luật XLVPHC của các cơ quan tổ chức trên đia bàn, kiến nghị và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UB  về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 nội dung cụ thể như sau:

1. Về nội dung tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật XLVPHC trên đại bàn tỉnh; xây dựng Đề án “ Tăng cường và nâng cao hiệu qủa quản lý về công tác thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh nghệ an giai đoạn 2017-2020”

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ pháp chế, cán bộ thanh tra các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trọng tâm là thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của kiểm saots viên thị trường, đội trưởng Đội quản lý thị trường, chi cục trưởng QLTT và việc thực hiện thẩm quyền xử phạt VPHC của chủ tịch UBND cấp huyện cấp xã tại một số địa phương đơn vị ; Nội dung kiểm tra là công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực được lựa chọn. Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

 UBND tỉnh Thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại 10 đội quản lý thị trường và các huyện: Anh Sơn, Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳnh lưu, Nam Đàn và TP Vinh ;

4. Xây dựng và quản lý cơ sở dự liệu về XLVPHC theo Nghị định 20/2016 của Chính theo Kế hoach UBND tỉnh đã ban hành.

Sở Tư pháp với trách nhiệm được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017  báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ đúng thời hạn quy định./

                                                                      Nguyễn Quế Anh – Sở Tư pháp Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu