Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý VPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đàn, Thái Hòa, Diễn châu, Anh Sơn (25/09/2017 09:28 AM)

Nguyễn Quế Anh- STP NA

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 03/03/2017 của UBND tỉnh về Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017 và Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 18/04/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính  về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn kiểm tra liên ngành UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị Nam Đàn, Thái Hòa, Diễn châu, Anh Sơn. Đoàn kiểm tra đã đi mỗi huyện hai xã và kiểm tra hồ sơ thực tế có liên quan tại các  đơn vị. Qua đó đã đánh giá và kết luận được những kết quả trong tổ chức thực hiện cũng như phát hiện được những tồn tại hạn chế để kiến nghị giải pháp khắc phục.

Để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp Luật xử lý vi phạm hành chính, trong hai năm 2016 và 2017 UBND các đơn vị dduwwocj kiểm tra đều chủ động ban hành các Kế hoạch và chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bám sát nội dung Kế hoạch để triển khai trên địa bàn cấp xã một cách kịp thời và đầy đủ.       Đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.  Nhìn chung công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính về cơ bản có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, công việc được giao. Điều kiện về trang, thiết bị văn phòng tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Về tình hình xử phạt vi phạm hành chính, qua kiểm tra hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý về cơ bản đã thực hiện tương đối đảm bảo quy định của Luật Xử lý VPHC, NĐ 81 và các văn bản liên quan. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót và hạn chế tồn tại như:

Một số hồ sơ Xử phạt vi phạm hành chính xử phạt mức cao nhất, thấp nhất của khung hình phạt, nhưng trong hồ sơ không thể hiện tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để làm căn cứ áp dụng mức phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 và Điểm e Khoản 1 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Hồ sơ Xử phạt Vi phạm hành chính quy định giao Ban Tài chính xã thu tiền nộp phạt của đối tượng vi phạm là chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về Thủ tục nộp tiền phạt.

Hồ sơ Xử phạt vi phạm hành chính thể  hiện việc căn cứ vào “ Vi phạm hương ước, quy ước của xã” để ban hành quyết định xử phạt là chưa đúng theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

Hồ sơ Xử phạt vi phạm hành chính không thể hiện việc lập Biên bản Vi phạm hành chính, chỉ thể hiện Biên bản của Đoàn kiểm tra chưa đúng với quy định tại Điều 58 và Điểm c Khoản 1 Điều 68 Luật xử lý VPHC thì biên bản VPHC là 01 nội dung chính trong quyết định xử phạt VPHC.

Quá thời hạn ban hành Quyết định Xử phạt VPHC,  theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý VPHC ….. Biên bản vi phạm hành chính chưa phù hợp theo quy định tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính như (Biên bản được lập thành nhiều trang nhưng không ký vào từng trang; Biên bản chưa thể hiện đầy đủ các thông tin như họ, tên, chức vụ người lập biên bản …)

Trong hồ sơ có phản ánh việc trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nhưng không phản ánh việc lập biên bản tạm giữ, quyết định tạm giữ theo quy định tại Khoản 5 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nhìn chung công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa đảm bảo để đưa vào lưu trữ theo quy định. (Hồ sơ lưu không đầy đủ tài liệu, sắp xếp chưa khoa học, một số hồ sơ không đánh bút lục hồ sơ…)

Đoàn kiểm tra đã tọa đàm trao đổi và kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND cấp xã được kiểm tra thực hiện công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế nêu trên. Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan và UBND cấp xã tuyên truyền các quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng xây dựng và tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính.

Đối với Phòng Tư pháp huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn huyện. Phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn huyện. Tổ chức rà soát, tổng hợp các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các văn bản không phù hợp, không khả thi, chồng chéo để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với UBND các đơn vị cấp xã được kiểm tra chỉ đạo Công an; Tư pháp – Hộ tịch và các cá nhân có liên quan thực hiện công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế nêu trên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng bằng nhiều hình thức khác nhau tới tận các thôn, xóm để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu