Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL (02/06/2011 08:50 AM)

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

            Năm 1997, Phòng Văn bản QPPL được thành lập trên cơ sở chia tách Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật, theo đó chức năng, nhiệm vụ về xây dựng văn bản QPPL đ­ược giao cho Phòng Văn bản QPPL. Năm 2005, Phòng Văn bản QPPL đ­ược đổi tên thành Phòng Xây dựng, Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL để thể hiện rõ hơn chức năng, nhiệm vụ kiểm tra văn bản QPPL đ­ược giao theo Nghị định 135/2003/NĐ-CP. Tháng 3/2010, trên cơ sở Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư­ pháp tỉnh Nghệ An, bộ phận Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL đ­ược tách để thành lập Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật. Do đó, Phòng đ­ược kiện toàn lại với tên gọi là Phòng Xây dựng văn bản QPPL.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Quế Thị Trâm Ngọc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Nam

Chuyên viên

1. Đặng Thị Hằng

2. Hoàng Thị Hà

3. Nguyễn Bích Phượng

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Về công tác xây dựng văn bản QPPL:

- Tham m­ưu xây dựng Ch­ương trình xây dựng văn bản QPPL hàng năm của UBND tỉnh ; phối hợp các ngành tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định các dự thảo văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản QPPL theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư­ pháp.

2. Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh theo chỉ đạo của Bộ, Ngành ở Trung ­ương và UBND tỉnh;

3. Tham m­ưu hướng dẫn việc xây dựng h­ương ư­ớc, quy ư­ớc của thôn, làng, khối, xóm, bản, cụm dân cư­ phù hợp với quy định của pháp luật; 

4. Tham m­ưu thực hiện nhiệm vụ t­ư vấn chung về pháp luật cho các cơ quan Đảng, Nhà n­ước, đoàn thể khi có yêu cầu.

5. Tham m­ưu giúp Giám đốc Sở tổ chức chỉ đạo, hư­ớng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà n­ước; chỉ đạo, hư­ớng dẫn, kiểm tra về chức năng, nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL đối với t­ư pháp huyện, xã.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu