Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Tư pháp Nghệ An: Triển khai, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) (06/03/2014 02:41 PM)

Ngày 28/02/2014, Đảng ủy Sở Tư pháp Nghệ An phối hợp với chuyên môn thực hiện ngày pháp luật cơ quan lồng ghép với việc triển khai, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan.

Các đồng chí Lãnh đạo sở trực tiếp làm  báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị. Hội nghị được truyền đạt 04 chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết và 09 nhiệm vụ, giải pháp về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Trong đó đồng chí Giám đốc Sở đồng thời là Bí thư Đảng ủy trực tiếp trình bàỳ chuyên đề:  Những nội dung cơ bản của bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quán triệt  tại Hội nghị đồng chí Giám đốc  nhấn mạnh: việc triển khai thực hiện Hiến pháp nước cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam là nhiệm trọng tâm của ngành năm 2014, vì vậy toàn thể các chi bộ,  phòng chuyên môn, đoàn thể tổ chức cho các cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần  nghiên cứu sâu  những nội dung mới, cơ bản của Hiến pháp. Giao Ban thực hiện ngày pháp luật phối hợp chi hội Luật gia tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức. Cụ thể là tham mưu cho Hội đồng PBGDPL ra tập san số chuyên đề tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi và triển khai nhiệm vụ của ngành trong năm 2014. Phối hợp với các cơ quan báo, Đài  tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương./.

Quế Anh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu