Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đảng bộ Sở Tư pháp Nghệ An :Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (10/07/2019 08:40 AM)

Ngày 26/6, Đảng bộ cơ quan  Sở Tư pháp  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Đồng chí Nguyễn Nam Đình  – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy , Bí thư  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình  – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy , Bí thư  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm với những kết quả: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; chủ trương, định hướng của Bộ Tư pháp,Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ phối hợp với chuyên môn để xây dựng chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành đảm bảo chất lượng, tiến độ về thời gian, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

 Đảng ủy Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của  các cấp uỷ Đảng: Kết luận 134 -KL/TU ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 138-KH/ĐUK ngày 22/4/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “về Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ; Kế hoạch số 139-KH/ĐUK ngày 28/5/2019 của Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Qua đó, giúp cho cán bộ đảng viên trong cơ quan nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết. Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ thường xuyên quan tâm chú trọng, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, các mặt công tác của Chi bộ dần đi vào nề nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên. Từng bước gắn kết công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để tăng cường tính hiệu quả, Đảng ủy luôn đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng ; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trong Ngành xây dựng chương trình hành động, kế hoạch gắn với các giải pháp tích cực để thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ; Đảng ủy đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát việc việc chấp hành nề nếp sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 13-CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” tại tất cả các Chi bộ trực thuộc;  Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy đã xây dựng kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của công tác thu, chi, quản lý tài chính tại Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc và kiểm tra Chi bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với nội dung giám sát việc quán triệt sinh hoạt chuyên đề, việc thực hiện các nội dung cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; gắn với việc thực hiện đề án số 07-ĐA-TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại của cán bộ, đảng viên”. Lãnh đạo xây dựng tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của mỗi tổ chức, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao

Việc lãnh đạo triển khai thực hiện Năm cải cách hành chính 2019 theo chỉ thị 09-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy Sở đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 09-CT/UBND tỉnh cho toàn bộ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đồng thời đăng tải trên hệ thống  phần mềm ioffice để các đơn vị và cá nhận thực hiện. Lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng “tinh gọn, đơn giản và rút ngắn thời gian”. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 công bố danh mục thủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quản lý của Sở Tư pháp thay thế các quyết định đã được công bố trước đây. Đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức,

Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh Nghệ An trong việc giúp đỡ xã nghèo miền tây Nghệ An, Sở đã xây dựng Kế hoạch giúp đỡ xã nghèo Thanh Sơn, Thanh Chương năm 2019, trong đó đề ra các nhiệm vụ như: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ việc xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống sổ sách về đăng ký quản lý hộ tịch,  xây dựng tủ sách pháp luật và nhiều ủng hộ vật chất cụ thể khác...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí  đồng chí Nguyễn Nam Đình  – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy , Bí thư  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị đảng bộ Sở Tư pháp :Tiếp tục triển khai hoạt động có chiều sâu; Lãnh đạo, quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề: thực hiện tốt  Năm cải cách hành chính 2019 theo chỉ thị 09-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.Thực hiện ; mô hình Chi bộ 5 tốt gắn với quy định số 101 về vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định 08 về nêu gương đối với cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp TW, cấp cơ sở. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là giam sát trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt. Thực hiện các phong trào hoạt động của Đảng uỷ khối triển khai; tổ chức sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào nội dung sinh hoạt của đảng uỷ, đảng bộ, chi bộ"

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư đảng ủy, Giám đốc sở Hoàng quốc Hào nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung  6 tháng cuối năm năm 2019 đó là : Tập trung lãnh đạo việc thực hiên các chương trình, đề án, kế hoạch đã xây dựng đầu năm.   Phối hợp lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chuyên môn trên các lĩnh vực; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ quan; rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế phù hợp với quy định pháp luật và tình hình cơ quan, đơn vị; có biện pháp cụ thể kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công cụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ người dân tốt hơn; Chăm lo công tác giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị.Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý điều hành cơ quan, đơn vị nhằm làm tốt công tác tư tưởng nội bộ. Tổ chức thông tin kịp thời, đầy đủ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.   Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; Thường xuyên thực hiện việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp uỷ cấp trên về công tác giáo dục tư tưởng chính trị;  Nêu cao tính gương mẫu của đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; thường xuyên giáo dục nâng cao đạo đức phẩm chất trách nhiệm của cán bộ  công chức, đảng viên tại cơ quan và nơi cư trú;  Tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo cụ thể thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ đạo, kế hoạch của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. Tiếp tục nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác cán bộ đảng viên;

Nhân dịp này, Đảng bộ Sở Tư pháp thừa ủy quyền của Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Hoa, Đảng ủy viên- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Tư pháp Nghệ An./ 

                                                                     Nguyễn Quế Anh –  PBT Đảng ủy

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu