Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch tôn vinh Hòa giải viên cơ sở tiêu biểu nhân ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (13/10/2014 05:06 PM)

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kết luận của Đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2014 và Công văn số 7544/UBND-TH ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, có kế hoạch cụ thể để tổ chức tôn vinh Hoà giải viên ở cơ sở tiêu biểu nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) năm 2014.

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Biểu dương, tôn vinh các Hoà giải viên tiêu biểu trong công tác hoà giải ở cơ sở nhân Ngày Pháp luật. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở; góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

2. Thông qua việc tôn vinh nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác hoà giải ở cơ sở để nhân rộng trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Luật hoà giải ở cơ sở trong thời gian tới; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Tổ chức tôn vinh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm.

II. Nội dung

1. Đối tượng được tôn vinh

Các Hoà giải viên ở xã, phường, thị trấn tham gia tích cực, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và đóng góp cho công tác hoà giải và phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. 

2. Tiêu chí, số lượng

2.1. Tiêu chí:

- Các Hoà giải viên có thành tích tiêu biểu, nổi bật và có những đóng góp tích cực trong công tác hoà giải ở cơ sở;

- Tham gia nhiều vụ việc hoà giải có chất lượng, có uy tín cao trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư;

- Đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hoà giải và phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

2.2. Số lượng:

Mỗi huyện lựa chọn 10 Hoà giải viên tiêu biểu, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng 01 Bằng khen và Giám đốc Sở Tư pháp xét tặng 03 Giấy khen cho mỗi huyện (Tổng số: 21 Bằng khen và 63 Giấy khen).

3. Hình thức tổ chức

- Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tôn vinh và mời cơm các đại biểu tham gia Hội nghị. 

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 Bằng khen cho 01 Hoà giải viên của mỗi huyện, thành phố, thị xã;

- Giám đốc Sở Tư pháp tặng 03 Giấy khen cho 03 Hoà giải viên của mỗi huyện, thành phố, thị xã;

- Tiền thưởng kèm Bằng khen và Giấy khen căn cứ theo Quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian, địa điểm: Hội nghị tổ chức 01 ngày, dự kiến vào khoảng từ ngày 07-09/11/2014 tại Nhà khách Nghệ An (Số 4 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Thành phần Hội nghị:

+ Trung ương: Đại diện Lãnh đạo: Bộ Tư pháp; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Pháp luật thường trú tại Nghệ An; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Cấp tỉnh: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ; Đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh;  Đại diện MTTQ tỉnh; Đại diện Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An.

+ Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện; Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.

+ Hoà giải viên của 21 huyện, thành phố, thị xã (mỗi huyện, thành phố, thị xã chọn 10 hoà giải viên).

III. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm:

1.1. Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan:

- Chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở giai đoạn 2009 - 2014;

- Tổng hợp tham luận của một số hoà giải viên tiêu biểu;

- Tổng hợp danh sách khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung trong kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này (trong đó bao gồm tiền khen thưởng cho các Hoà giải viên được tặng Giấy khen) trình UBND tỉnh quyết định.

1.2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

1.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An:

Đưa tin, tuyên truyền và đăng tải một số nội dung liên quan đến Hội nghị. Xây dựng phóng sự, tổ chức ghi hình, phát sóng Hội nghị phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.4. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các Hoà giải viên do Sở Tư pháp tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng.

1.5. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định hiện hành.

1.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Báo cáo kết quả thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở giai đoạn 2009 - 2014 theo đề cương chi tiết kèm theo Kế hoạch này;

b) Phân công Hoà giải viên chuẩn bị một (01) bài tham luận tại Hội nghị theo một trong các đề tài kèm theo Kế hoạch này;  

c) Rà soát, lựa chọn các Hoà giải viên đủ tiêu chí tại Mục 2.1 của Kế hoạch này, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen.

- Hồ sơ đề nghị lập thành 02 bộ gồm:

+ Tờ trình và Biên bản có xác nhận của UBND cấp huyện đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách trích ngang các Hoà giải viên đề nghị khen thưởng);

+ Báo cáo thành tích cá nhân của Hoà giải viên có xác nhận của Lãnh đạo UBND cấp xã, cấp huyện;

+ Các giấy tờ khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điểm 2.1 Kế hoạch này.

d) Thời hạn gửi Báo cáo, tham luận và hồ sơ đề nghị khen thưởng về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 27/10/2014 để tổng hợp.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị cấp tỉnh có liên quan; UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại ngành, đơn vị mình.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Tải nội dung kế hoạch

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu